Všeobecné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Prevádzkovateľ internetového portálu Vip18.sk (ďalej len „potál“) je oprávnený prevádzkou a správou tohoto webu (ďalej len „správca“), poskytujúc fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „používateľ“) rôzne služby.
  2. Služby sú na portáli poskytované správcom na komerčné a nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto pravidlách uvedené inak.
  3. Povinnosti správcu a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú používať služby poskytované správcom. Služby správcu sú zo strany používateľov využívané na vlastné riziko a tým používatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto službách vystavení rôznemu obsahu, ktoré pre niektorých používateľov môže byť nevhodné, neslušné, urážajúce.
  4. Používateľ webu môže prehliadať a používať služby portálu jedine vo veku minimálne 18 rokov.

 2. Registrácia používateľa
  1. Registrácia na portáli nie je povinná, registrovaním má však používateľ možnosť pridať a spravovať si svoje inzeráty.
  2. Informácie, ktoré používateľ vyplní v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje vo svojom profile používateľa, a to do 3 dní od okamihu, kedy zmena nastala.

 3. Zrušenie registrácie
  1. Používateľ súhlasí, že správca portálu môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s uvedenými pravidlami zrušiť, alebo zamedziť prístup používateľovi, bez predchádzajúceho upozornenia. Správca tak môže učiniť na základe:
   • porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie;
   • porušenia týchto pravidiel;
   • dlhého obdobia nečinnosti (za dlhé obdobie nečinnosti sa považuje neprihlásenia do svojho užívateľského konta od posledného prihlásenia viac ako 3 mesiace, s výnimkou používateľov ktorí majú objednanú platenú službu portálu);
   • na vlastnú žiadosť používateľa (zaslaním emailu z registračnej emailovej adresy, s textom „žiadosť o zrušenie konta“);
  2. Po zrušení registrácie používateľa má správca právo udržiavať informácie zadané používateľom na servery po neobmedzenú dlhú dobu (ide najmä IP adresu počítača a časy prístupov používateľa).

 4. Súkromie používateľa
  1. Používateľ poskytuje správcovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na portáli, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom portálu a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby správca tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom správca sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portáli sprístupnené tretím osobám (používateľom).
  2. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.
  3. Správca sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

 5. Povinnosti používateľa
  1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to nesmie žiadnym spôsobom:
   • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
   • propagovať používanie vlastnej formy relaxácie či už duševnej alebo telesnej, ktoré by napĺňali trestné skutky podľa zákona č.300/2005 Z.z. §132 o prostitúcií a pornografií;
   • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
   • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
   • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
   • propagovať detskú pornografiu;
   • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
   • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
   • propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
   • otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;
   • propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
   • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech;
   • rozširovať obsah stránok správcu, najmä nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom používateľa, pokiaľ medzi používateľom a správcom neexistuje iná dohoda;
   • obchádzať vyššie uvedené zákazy.
  2. Používateľ nemá za svoje inzeráty alebo príspevky zverejnené na portáli nárok na žiadnu autorskú odmenu.
  3. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje inzeráty sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na portáli na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  4. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na portál ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať správcu a jeho dobré meno. Používateľ nesmie na portáli propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

 6. Pravidlá pre pridávanie nového inzerátu
  1. Používateľ musí byť registrovaný na portáli.
  2. Pre zverejnenie inzerátu je povinný používateľ vyplniť požadované údaje vo formulári „Nový inzerát“ po prihlásení sa do svojho užívateľského profilu (v časti inzeráty), plus pridať minimálne jednu fotku, kde fotka/ky podľa popisu a charakteru spĺňa požadované vlastnosti inzerátu.
  3. Status overenia inzerátu sa realizuje telefonickým overením mobilného čísla inzerujúceho, prípadne inou dohodnutou verifikáciou medzi správcom a použivateľom.
  4. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na portál len fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora.
  5. Použivateľ nesmie (vytvárať Reklamu), propagovať v inzercii svoju obchodnú činnosť ani nijak inak smerovať užívateľov na iný zdroj informácií ktoré úzko súvisia s erotickou inzerciou, pokiaľ inzerát nie je platenou reklamnou inzerciou, ktorá je spoplatnená podľa cenníka portálu.
  6. Používateľ nesmie na servery pridávať fotografie ktoré by mohli nabádať na novú pracovnú príležitosť, alebo reklamovať (firmu, značku, podnik, akciu), pokiaľ inzerát nie je platenou reklamnou inzerciou, ktorá je spoplatnená podľa cenníka portálu.
  7. Používateľ môže pridávať do svojho inzerátu fotografie v technickom formáte: JPG, JPEG, PNG, maximálna veľkosť fotografie 5M, s celkovým počtom fotografii 20ks.
  8. Zobrazenie inzerátu po vložení je automatické.

 7. Pravidlá pre Rýchlu poštu
  1. Služba Rýchla pošta, ďalej len RP, je bezplatnou službou portálu ktorá umožňuje komunikovať medzi všetkými používateľmi portálu krátkymi textovými správami.
  2. Používateľ musí byť registrovaný na portáli, buď ako inzerujúci a mať aktivovanú službu Vip18 SMS, alebo Vip18 Gold minimálne pri jednom inzeráte, alebo ako neinzerujúci návštevník portálu, ďalej len ako hosť cez formulárové okno RP časť Registrácia hosťa www.Vip18.sk.
  3. Hlavná funkcia RP poskytuje užívateľom posielanie krátkych textových správ, kde maximálna dĺžka 1. RP je 255 znakov.
  4. RP umožňuje uskutočňovať privátne duálne Video hovory, ktoré sú rovnako bezplatné.
  5. Technickú špecifikácia RP - Video hovorov, ďalej upravuje portálová adresa: Rýchla pošta - Video Chat
  6. Aktivácia služby Premium RP dovoľuje hosťom RP čítať prijatú a odoslanú poštu. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka portálu.
  7. Ceny služieb
   1. Platba za inzerciu

    1. Služba Basic: Bezplatné.
     • Inzeráty sa nezobrazujú na úvodnej stránke.
     • Obmedzené zobrazovanie inzerujúcich vlastností v profilovej časti inzerátu.
     • Blokovaná možnosť používania služieb Rýchlej pošty.
    2. Služba Vip18 SMS: 20€ / 15 dní.
     • Platba formou SMS s automatickou predvoľbou opakovania platby.
     • Odoslaním SMS na číslo 8899 v tvare: VIP18 (Číslo inzerátu) - aktivujete službu.
     • Služba je zabezpečovaná cez PlatbaMobilom.sk
     • Zrušenie automatickej obnovy služby Vip18 SMS, je možné odoslaním SMS správy na číslo 8899 v tvare: VIP18 STOP, SMS správa je bezplatná.
     • Inzerát získava automaticky 1b na každý deň na 15 dní začiatkom dňa platby, opakovanou platbou získava inzerát ďalší bod na 15 dní začiatkom dňa platby.
     • Inzeráty sa zobrazujú na úvodnej stránke.
     • Inzerát ktorý získa 2b za konkrétny deň, získava označenie VIP inzerát
     • Inzerujúci má možnosť po aktivovaní služby Vip18 SMS, aktivovať službu RP s automaticky aktivovanou voľbou Premium RP pre vybrané inzeráty užívateľa.
    3. Služba Vip18 Gold: 360€ / 12 mesiacov, 1 mesiac = 30€.
     • Platba na účet (262 619 2189/1100), suma: 360€, Variabilný symbol: Číslo inzerátu
     • Inzerát získava automaticky 1b na každý deň na nasledujúci rok 365 dní začiatkom dňa platby.
     • Inzeráty sa zobrazujú na úvodnej stránke.
     • Inzerát ktorý získa 2b za konkrétny deň, získava označenie VIP inzerát
     • Inzerujúci má možnosť po aktivovaní služby Vip18 SMS, aktivovať službu RP s automaticky aktivovanou voľbou Premium RP pre vybrané inzeráty užívateľa.
   2. Rýchla pošta - RP

    1. Služba Rýchla pošta: Bezplatné.
     • Služba neposkytuje možnosť čítať doručenú ani odoslanú poštu.
     • Služba poskytuje odoslanie RP, vrátane bezplatného použitia volania privátneho Video hovoru.
    2. Služba Rýchla pošta Premium RP: 5€ / 5 dní
     • Rozšírená služba Premium RP je dostupná na 5 dní vrátane dňa aktivovania služby.
     • Ponuka v sebe zahŕňa možnosť čítanie prijatej a odoslanej RP
     • Platba formou SMS s automatickou predvoľbou opakovania platby.
     • Formát odoslania SMS na číslo 8899 v tvare: VIP18 RP (Číslo inzerátu)
     • Služba je zabezpečovaná cez PlatbaMobilom.sk
     • Zrušenie automatickej obnovy služby Vip18 RP STOP, je možné odoslaním SMS správy na číslo 8899 v tvare: VIP18 RP STOP, SMS správa je bezplatná.
    3. Služba Rýchla pošta Premium RP: 15€ / 30 dní
     • Rozšírená služba Premium RP je dostupná na 30 dní vrátane dňa aktivovania služby.
     • Ponuka v sebe zahŕňa možnosť čítania prijatej a odoslanej RP
     • Platba formou SMS s automatickou predvoľbou opakovania platby.
     • Formát odoslania SMS na číslo 8899 v tvare: VIP18 RPM (Číslo inzerátu)
     • Služba je zabezpečovaná cez PlatbaMobilom.sk
     • Zrušenie automatickej obnovy služby Vip18 SMS, je možné odoslaním SMS správy na číslo 8899 v tvare: VIP18 RP STOP, SMS správa je bezplatná.

  8. Práva a povinnosti správcu
   1. Správca nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na portáli okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.
   2. Správca nezodpovedá za obsah inzerátov ani za diskusie a ich obsah na portáli, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.
   3. Správca neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia portálu. Správca nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli.
   4. Správca má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na portáli na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Správca má právo kedykoľvek odstaviť portál, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Používatelia majú taktiež právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb správcu bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti. Pri ukončení poskytovania služieb správcom a používania služieb používateľom, majú správca a používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania správcom za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu správcovi v celom rozsahu.
   5. Správca môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

  9. Zmena pravidiel
   1. Správca si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami správcu alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb správcu. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto pravidiel na stránke správcu. Ak používateľ pokračuje v používaní služieb správcu po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

  10. Dodržiavanie právnych noriem
   1. Používateľ je pri využívaní služieb na portáli povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže správca poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľoch (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

  11. Osobitné ustanovenia týkajúce sa platených služieb
   1. V prípade, ak dôjde zo strany užívateľa platených služieb (napr. Topovanie na úvodnú stránku) k porušeniu týchto pravidiel, správca je oprávnený tomuto užívateľovi obmedziť používanie takejto platenej služby, a to v rozsahu maximálne do 2 dní v závislosti od intenzity porušenia a počtu opakovaní porušenia pravidiel tým istým užívateľom. V prípade takéhoto obmedzenia užívateľ nemá nárok na poskytnutie akejkoľvek náhrady. Správca je povinný užívateľa platených služieb, ktorý porušil tieto pravidlá informovať o takomto porušení a o rozsahu obmedzenia.
   2. Používateľ platenej služby bude považovaný podľa § 3, ods (1) zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. za zdaniteľnú osobu len v prípade, že poskytne prevádzkovateľovi správne fakturačné údaje do 5 dní od aktivácie služby na emailovú adresu: info@vip18.sk.
   3. Používateľ súhlasí s elektronickým zasielaním dokladov za platené služby na používateľove emailové konto vytvorené na portáli.
   4. Používateľ platenej služby v prípade neposkytnutia údajov podľa čl. XI, bod. 2. nie je považovaný podľa § 3, ods (1) zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. za zdaniteľnú osobu. Správca za platené služby nevyhotoví používateľovi podľa § 71, ods (1) faktúru.
Aktualizácia: 03.03.2017, 17:47
Ohlásenie nefunkčnosti inzerátu
Vyberte prosím dôvod, pre ktorý chcete inzerát ohlásiť:
Vaša IP adresa: 23.22.240.119
Odoslať hlásenie
Chyba. Nesprávne vyplnené polia!
Nastavenie zmeny úspešne uložené.
Prosím zvoľte si iný názov inzerátu, tento názov sa už používa. Ďakujeme.
Chyba. Ukladanie neprebehlo....
Chyba. Nesprávne Vaše aktuálne heslo.
Inzerát bol úspešne pridaný medzi Vaše obľúbené inzeráty.
Obľúbené inzeráty boli odstránené.
Inzerát bol odstránený z obľúbených inzerátov.
Ďakujeme za ohodnotenie!
Nasledujúce stránky môžu obsahovať sexuálne explicitný textový, slovný, alebo grafický materiál.
Sú preto určené výhradne pre osoby staršie ako 18 rokov.
Kliknutím na ružové tlačítko "VSTUP" dávate na vedomie Váš plný a bezvýhradný súhlas s Podmienkami používania stránky. Všetky obrazové a textové materiály, ktoré tieto stránky obsahujú, sú chránené autorským zákonom a ich šírenie je dovolené iba s predchádzajúcim súhlasom ich majiteľa.
Prevádzkovateľ stránky Vip18.sk nenesie zodpovednosť za aktuálnosť a pravdivosť zobrazovaných inzerátov.
Za všetky informácie uvedené v jednotlivých inzerátoch zodpovedajú ich vlastníci.